ตัวแบบกลยุทธ์การตลาดปุ๋ยปัจจัยการผลิตการเกษตร; Marketing Model of Fertilizer Agricultural Production Factor

  • ธนเดช กังสวัสดิ์

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อปุ๋ย ระดับความสำคัญและเปรียบเทียบระดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดปุ๋ย จำแนกตามลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อกับระดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดปุ๋ย และเสนอตัวแบบกลยุทธ์การตลาดปัจจัยการผลิตการเกษตร (ปุ๋ย) สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 392 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลระดับความเชื่อมั่น .81 วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยการหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพียรสัน และถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อสร้างตัวแบบกลยุทธ์การการตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยดังนี้
            1. เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงชายจำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ช่วงอายุ 31 - 40 ปีจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ต่ำกว่าหรือเท่ากับประถมศึกษาจำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ส่วนใหญ่ซื้อปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่เป็นปุ๋ยเคมีจำนวน163คน คิดเป็นร้อยละ 41.6
            2. พฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อปุ๋ยภาพรวมเฉลี่ยและทุกด้านระดับมาก (X= 3.71) หากพิจารณารายด้านจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับแรกด้านตระหนักถึงปัญหา (X= 3.84) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ (X= 3.69) ด้านการค้นหาข้อมูล (X= 3.54) และด้านการซื้อ (X= 3.41) ระดับมากเรียงตามลำดับ
            3. ระดับความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดปุ๋ยโดยสรุปภาพรวมเฉลี่ยมีความสำคัญมาก (X= 4.39) หากพิจารณาลำดับความสำดับความสำคัญจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับแรกด้านกลยุทธ์ราคา (X= 4.98) ด้านผลิตภัณฑ์ (X= 4.92) กลยุทธ์จัดจำหน่าย (X= 4.90) และ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดมีระดับสำคัญมากที่สุด (X= 4.86) ส่วนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (X= 3.63) สำคัญมาก เว้นแต่ กลยุทธ์การให้บริการ(X= 3.16) และกลยุทธ์การชำระเงิน (X= 2.32)สำคัญปานกลาง เรียงตามลำดับ
            4. ผลทดสอบสมมติฐาน
                         1) เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และลักษณะปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ซื้อที่แตกต่างกันมีระดับความสำคัญในภาพรวมเฉลี่ยของ กลยุทธ์การตลาดปุ๋ยไม่แตกต่างกัน
                         2) ภาพรวมเฉลี่ยพฤติกรรมกระบวนการ ตัดสินใจซื้อปุ๋ยมีความสัมพันธ์กับระดับความสำคัญ ของกลยุทธ์การตลาดปุ๋ยด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ จัดจำหน่าย กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด และกลยุทธ์การสร้าง แตกต่างมีความสัมพันธ์กันระดับสูง ส่วนกลยุทธ์ราคา และ กลยุทธ์การชำระเงินมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง
                         3) ภาพรวมเฉลี่ยระดับความสำคัญของ กลยุทธ์การตลาดปุ๋ยกับพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ ซื้อปุ๋ยด้านการซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อมีความ สัมพันธ์กันระดับสูง ส่วนด้านตระหนักถึงปัญหา ด้านค้นหา ข้อมูล และด้านภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กันระดับ ปานกลาง
            5. ตัวแบบกลยุทธ์การตลาดปัจจัยการผลิต ทางการเกษตรปุ๋ย= 1751.426 + 4.015กลยุทธ์การสร้าง ความแตกต่าง + 3.117กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด + 2.178ด้านผลิตภัณฑ์ + 2.109กลยุทธ์ราคา + 2.052กลยุทธ์ การชำระเงิน + 1.921กลยุทธ์จัดจำหน่าย


             This research were aim to evaluate fertilizer purchasing process behavior the significant level and compare significant level of strategy, correlation between fertilizer, purchasing process behavior and significant level of agricultures’ production factors strategy and business operation strategy model of agricultures’ production factors fertilizer by purposive sampling 392 respondents. Questionnaire was the tool to collecting data at confident level at .81 . The analysis was conducted by computer software, statistical treatments by program computer namely: frequency, percentage, mean, standard deviation, and ranking, Pearson Correlation, and Multiple Regression Analysis to created business operation strategy model of agricultures’ production factors found that.
            1. The majority of farmers’ respondents were female respondents (52.8%), their age between 31 – 40 year old 117 respondents (29.9%), education attain lower or equal primary school 175 respondents (47.6%), average income per month 10,001 – 20,000 Baht 160 respondents (40.8%) and majority purchased chemical fertilizer 163 respondents (41.6 %)
           2. Finding indicated that over all area of fertilizer purchasing decision process of farmer were at very high level, However, the raking by mean in term mean found that first realize the problem area (X= 3.84), after purchased area (X= 3.69), information founded (X= 3.40) and purchasing area (X= 3.41) respectively
           3. Finding indicated that all area of studies were became area of significant level of marketing fertilizer strategy were at very high level. However the raking by mean the first price strategy area (X= 4.98), products strategy area (X= 4.92), place strategy area (X=4.90), and promotion strategy area (X= 4.68) were at very high level, but differentiate strategy area (X= 3.63) were at high level, exceptional payment strategy (X= 2.32) at moderate level respectively.
           4. Hypothesis tested finding indicated that
                     4.1 There were not significant different of farmers respondent in term of gender, age, average income, education attain, type of fertilizer purchased in overall area of significant level of marketing fertilizer strategy.
                     4.2. Relation between overall area of fertilizer purchasing process behavior and significant level of marketing fertilizer strategy in term of: products strategy, place strategy, promotion strategy, differentiate strategy area were high level, but price strategy and payment strategy with moderate 4.3. Relation between overall area of significant level of marketing fertilizer strategy and purchasing process behavior in term of : purchased behavior and after purchased behavior were high level, but information founded realize the problem area and overall area of behavior with moderate level
           5. Marketing model of agricultures’ production fertilizer = 1751.426 + 4.015differentiate strategy + 3.117 promotion strategy + 2.178 products strategy + 2.109 price strategy + 2.052 payment strategy + 1.921 place strategy

Author Biography

ธนเดช กังสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริการธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

Published
2018-02-23
How to Cite
กังสวัสดิ์, ธนเดช. ตัวแบบกลยุทธ์การตลาดปุ๋ยปัจจัยการผลิตการเกษตร; Marketing Model of Fertilizer Agricultural Production Factor. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 64-79, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/68>. Date accessed: 15 dec. 2018.