กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน); Images Creative Strategies of Thai Airways International (Public) Company Limited

  • กัลย์รญาณ์ ศรีภิรมย์

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อหาระดับความสำคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของผู้โดยสารและปัจจัยนำไปสู่กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับวามสำคัญพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของผู้โดยสารการตัดสินใจใช้กับระดับความสำคัญของปัจจัยนำไปสู่กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และนำเสนอกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจำนวน 400 ตัวอย่าง จากผู้โดยสาร 1, 445,464 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีความเชื่อมั่น .85 วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นโดยการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเพียรสัน และถดถอยเชิงพหุคูณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังนี้
               1. ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 313 คน (78.3 %) อายุ 36 – 45 ปี จำนวน 152 คน (38.0%) การศึกษาระดับปริญญาตรี 270 คน (67.5%) อาชีพเจ้าของกิจการ 119 คน (29.8%) และรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาทขึ้นไปจำนวน 216 คน (54.0%)
              2. พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการในภาพรวมเฉลี่ยและทุกด้านผู้โดยสารให้ความสำคัญมากที่สุด หากพิจารณาระดับความสำคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ลำดับแรกจำนวนครั้งที่ใช้บริการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (X= 4.54) ด้านการชำระเงิน (X= 4.51) ด้านการเลือกใช้บริการ (X= 4.50) ด้านการตัดสินใจใช้บริการ (X= 4.39) เรียงตามลำดับ
              3. ระดับความสำคัญปัจจัยนำไปสู่กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมเฉลี่ยมีระดับความสำคัญมากที่สุด หากจัดลำดับความสำคัญปัจจัยนำไปสู่กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ จากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับแรกด้านความปลอดภัย (X= 4.65)ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (X= 4.50) ด้านตรายี่ห้อ (X= 4.40) ด้านความคงเส้นคงวา (X= 4.39) ผู้โดยสารให้ความสำคัญมากที่สุด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ (X= 4.15) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X= 4.08) ด้านสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า (X= 4.05) ด้านคุณภาพการบริการ (X= 4.02) และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (X= 3.81) ผู้โดยสารให้ความสำคัญมากเรียงตามลำดับเรียงตามลำดับ
             4. ผลทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของผู้โดยสาร ด้านการตัดสินใจใช้บริการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยนำไปสู่ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมเฉลี่ยระดับสูงทิศทาง ส่วนด้านการ เลือกใช้บริการด้าน จำนวนครั้งที่ใช้บริการ และด้านการ ชำระเงินด้ายมีความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกันอย่าง มีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             5. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = 3.643 + 9.873 ด้านความปลอดภัย + 7.955ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม + 7.852ด้านผลิตภัณฑ์ + 7.661ด้านการประชาสัมพันธ์ + 7.354ด้านตรายี่ห้อ + 6.873ด้านคุณภาพการบริการ + 6.604 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม


            This research were quantitative and qualitative research, aim to evaluate significant level of passenger decision service user behavior and factors toward images creative strategies relationship between passenger decision service user behavior and factors toward images creative strategies and images creative strategies of Thai Airways International Public Company Limited, by accidental sampling 400 respondents from 1,445,464 passengers. Questionnaire was the tool to collecting data with confidence level at .85. The analysis was conducted by computer software, statistical treatments by program computer namely: frequency, percentage, means, standard deviation, ranking, Pearson Correlation, and Multiple Regression at statistical level .05, the research analyzed found that.
            1. The majority of respondents were male 313 respondents (78.3 %), their age between 36 – 45 year old 152 respondents (38.0%), education attain bachelor degree 270 respondents (67.5%), occupation business owner 119 respondents (29.8%) average income per month 25,001 – 30,000 216 respondents (54.0%)..
            2. Finding indicated that overall and every area of passenger decision service user behavior were at very high level, however raking by mean first were frequency of user last 6 months area (X= 4.54), money payment (X= 4.51), selecting service user area (X= 5.50), and decision service user area (X= 4.39) respectively
            3. Finding indicated that over all area of Thai Airways International Public Company Limited’s factors toward images creative strategies were at very high level, However the raking by meant firstly were safety area (X=4.65), social responsibility area ( X =4.50), brand area (X= 4.40),consistently area (X=4.39)were at very high level, but product area (X= 4.15), public relation area ( X = 4.08),good relation with customers area (X= 4.05), service quality area ( X =4.02),and innovation and creative area (X=3.81) were at high level respectively.
            4. Hypothesis tested finding indicated that There were at high relationship level at significant level .05 between passenger behavior of decision making service user and business operation effectiveness of Thai Airways International Public Company Limited. But There were at moderate relationship interim of money payment area, were frequency of user last 6 months area , and selecting user area.
            5. Images Creative Strategies of Thai Airways International Public Company Limited =3.643 + 9.873 safety area + 7.955 innovation and creative area + 7.852 product area + 7.661 public relation area + 7.354 brand area +6.873 service quality area + 6.604 social responsibility area  

Author Biography

กัลย์รญาณ์ ศรีภิรมย์

นักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
ศรีภิรมย์, กัลย์รญาณ์. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน); Images Creative Strategies of Thai Airways International (Public) Company Limited. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 80-94, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/69>. Date accessed: 15 dec. 2018.