การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

The Development of English skill with the improved English skill exercises in preparation for the ASEAN Community of Mathayom1-6 in Soponjariyadhamawittaya School, Chiangkhong District, Chiang Rai Province

  • ฉันทณัฐ ฉุยกลัด, ขจร มีสัตย์ และคณะ

Abstract

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 132 คน ดำเนินการทดลองแบบ Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 6 แบบฝึก แบบฝึกละ 20 ข้อ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 พบว่า สามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และพบว่าสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ครูสอนสนุก เป็นกันเอง และเข้าใจบทเรียนได้ง่าย แทรกเกมภาษาอังกฤษเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้การเรียนน่าเบื่อจนเกินไป


              The purposes of this research were to develop English skill with the improved English skill exercises in preparation for the ASEAN Community of Mathayom1-6 inSoponjariyadhamawittaya School and to compare learning achievement before and after English skill exercises. The objects were 132 novices of Mathayom 1-6 in Soponjariyadhama¬wittaya School, Chiang Khong District, Chiang Rai Province. The procedure types were Pre Test and Post Test. The research instruments were 6 English skill exercises. The research statistic used mean percentage with Pre Test and Post Test. The achievement and results of this research were as follows: Improved English skill exercises of Post Test were highly effective and were higher than Pre Test. Furthermore the novices of Mathayom 1-6 were interested in learning English in a happy way through games with friendly English teacher who can teach English fun because that made them easy to understand and not too boring.

Published
2017-12-27
How to Cite
และคณะ, ฉันทณัฐ ฉุยกลัด, ขจร มีสัตย์. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 120-127, dec. 2017. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/72>. Date accessed: 18 jan. 2018.