การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

The Development of English skill with the improved English skill exercises in preparation for the ASEAN Community of Mathayom1-6 in Soponjariyadhamawittaya School, Chiangkhong District, Chiang Rai Province

  • ฉันทณัฐ ฉุยกลัด, ขจร มีสัตย์ และคณะ

Abstract

               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 132 คน ดำเนินการทดลองแบบ Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 6 แบบฝึก แบบฝึกละ 20 ข้อ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ผลการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 พบว่า สามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และพบว่าสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ครูสอนสนุก เป็นกันเอง และเข้าใจบทเรียนได้ง่าย แทรกเกมภาษาอังกฤษเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้การเรียนน่าเบื่อจนเกินไป


              The purposes of this research were to develop English skill with the improved English skill exercises in preparation for the ASEAN Community of Mathayom1-6 inSoponjariyadhamawittaya School and to compare learning achievement before and after English skill exercises. The objects were 132 novices of Mathayom 1-6 in Soponjariyadhama¬wittaya School, Chiang Khong District, Chiang Rai Province. The procedure types were Pre Test and Post Test. The research instruments were 6 English skill exercises. The research statistic used mean percentage with Pre Test and Post Test. The achievement and results of this research were as follows: Improved English skill exercises of Post Test were highly effective and were higher than Pre Test. Furthermore the novices of Mathayom 1-6 were interested in learning English in a happy way through games with friendly English teacher who can teach English fun because that made them easy to understand and not too boring.

Author Biography

ฉันทณัฐ ฉุยกลัด, ขจร มีสัตย์ และคณะ

*อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
**อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
***อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
****อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-02-23
How to Cite
และคณะ, ฉันทณัฐ ฉุยกลัด, ขจร มีสัตย์. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 115-122, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/72>. Date accessed: 15 dec. 2018.