ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนครไทยในจังหวัดนครปฐม; Service Marketing Mix Affecting, with the Intention of Returning for Repeat Purchasing Customer to Shop in Nakhon Thai, NakhonPathom Province

  • บุญส่ง เกิดหลำ, สะถิระ เผือกประพันธุ์

Abstract

              การศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนครไทยในจังหวัดนครปฐมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรมเหล็กร้านนครไทยของผู้บริโภคจังหวัดนครปฐมจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรมเหล็กร้านนครไทยของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคประเภทอุตสาหกรรมเหล็กร้านนครไทยจังหวัดนครปฐม จำนวน387ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า
            ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31- 40 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช/ปวส. มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ 10,001-15,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อร้านนครไทยจังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการในการจำหน่าย ด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้านพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรมเหล็กในด้านความตั้งใจที่จะกลับมาซื้อเหล็กอีกและด้านแนะนำหรือบอกต่อบุคคลที่รู้จักให้กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กอีกโดยมีระดับความตั้งใจดี
            จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคประเภทอุตสาหกรรมเหล็กที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรมเหล็กร้านนครไทยในจังหวัดนครปฐม ด้านความตั้งใจในการกลับมาซื้อเหล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 และผู้บริโภคประเภทอุตสาหกรรมเหล็กที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรมเหล็กร้านนครไทยในจังหวัดนครปฐมด้านการแนะนำหรือบอกต่อบุคคลที่รู้จักให้กลับมาซื้อเหล็กแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 และ 0.05
           ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม และ รายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด จำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการในการ จำหน่าย ด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กันกับความตั้งใจ ในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรมเหล็กร้าน นครไทยของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมด้านความตั้งใจ ที่จะกลับมาซื้อเหล็กอีกในระดับปานกลางและเป็นไป ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ส่วนทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดย รวมและรายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ จัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน กระบวนการในการจำหน่าย ด้านกายภาพมีความสัมพันธ์ กันกับความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำประเภทอุตสาหกรรม เหล็กร้านนครไทยของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมด้าน แนะนำหรือบอกต่อบุคคลที่รู้จักให้กลับมาซื้ออีกในระดับ ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01


               The study of service marketing mix affecting, with the intention of returning for repeat customer to shop in Nakhon Thai, Nakhon Pathom Province. The objective is to investigate the intention to come back and purchase the type of steel each Nakornthai consumer Nakhon Pathom by demographic characteristics such as gender, age, education, occupation, income, marital status, and to examine the relationship between attitudes towards marketing mix available. with the intention of buying back the steel industry store in NakhonPathom Nakhon Thai consumers. Instruments used to collect data were collected from a sample of consumers of steel, NakhonPathomNakhon Thai Restaurant 387 the data analysis using statistical software packages.0The results showed that
              Most of the respondents were males aged 31-40 years with secondary education / vocational / vocational The employees are earning 10,001 to 15,000 baht and mostly married / living together, attitude towards marketing mix Nakhon Thai, NakhonPathom Province service overall was good. Study it was alsofoundthat product, price, promotion, place, process and physical overall was the staff overall were moderate.
              The test showed that the hypothesis. Consumers of steel with a different career. With the intention of buying back the steel industry in NakhonPathomNakhon Thai restaurant. Its intention to buy back a different steel a re statistically significant at 0.01 and 0.05, and consumers of steel with gender, age, education, occupation and income differences are determined to return to buy the type of steel each Nakornthaiin NakhonPathom side advice or tell the person to come back as a significant iron unlike static at 0.01 and 0.05
              Attitude towards the overall marketing mix are product, pricing, place, promotion, process and physical relationship with the intention of buying back the steel industry store in NakhonThau, Nakhon Province consumers' willingness to buy the iron in the medium and in the same direction. Statistically significant at the 0.01 level, the attitude towards the overall marketing mix and service areas product, pricing, place, promotion, process physical of the employees in the sales processsame Statistically significant at the 0.01 level.

Author Biography

บุญส่ง เกิดหลำ, สะถิระ เผือกประพันธุ์

*อาจารย์ประจำวิทยาลัยนครราชสีมา
**อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-02-23
How to Cite
เผือกประพันธุ์, บุญส่ง เกิดหลำ, สะถิระ. ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้งใจในการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนครไทยในจังหวัดนครปฐม; Service Marketing Mix Affecting, with the Intention of Returning for Repeat Purchasing Customer to Shop in Nakhon Thai, NakhonPathom Province. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 123-133, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/73>. Date accessed: 15 dec. 2018.