ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา; Factors that Affecting the Performance of the Investigating Police Officer under Investigation Ayutthaya

  • สมชาย เจริญสุข

Abstract

                    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านภูมิหลังส่วนตัวและสังคม ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ผลกระทบในแต่ละด้านในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กรอบการศึกษา ได้แก่ แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วย การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยใช้เชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนที่ปฏิบัติงานสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 27 สถานี จำนวนประชากร 250 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้านสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
                   ผลการวิจัย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภูมิหลังส่วนตัวและสังคมที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ ความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติทำงาน (ปัจจัยภายนอก) รองลงมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน(ปัจจัยภายใน) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนมีระดับความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และเมื่อเกิดปัญหาในการสืบสวน จับกุมตัวผู้กระทำความผิด สามารถแก้ไข ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน(ปัจจัยภายนอก) พบว่าด้านการสืบสวน หาข่าวและสายลับให้ข่าว หน่วยงาน มีการสืบสวนหาข่าว การวิเคราะห์ก่อน การจับกุมผู้ต้องหาทุกครั้ง ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสืบสวนอยู่เสมอ
                  ผลการวิจัย 2 ) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นผลกระทบแต่ละด้านต่อการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มีผล กระทบต่อการปฏิบัติงาน (ปัจจัยภายนอก) และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน (ปัจจัยภายใน) มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01


                 This research the purpose are to study 1.) The personal background and personal factors the impact of the operation of police investigation belong to provincial police Ayutthaya 2.) Each side effects in practice police officer under investigation Ayutthaya. Using the study as follows concept and theory. Human Resource Management the research uses both quantitative and qualitative. The instrument used to collect data. Questionnaires and in-depth interviews from sample. Official investigation was conducted under the jurisdiction of police Ayutthaya population of 27 250 people. And analyzed by computer program and descriptive statistics. A detailed analysis of both the Independent variable.
                The results 1.) To study the factors of personal and social backgrounds. The impact on the performance of the police investigation Ayutthaya Provincial Police. The study found that Most of the samples with the most comments in performance . Subordinate the factors that affect performance ( Internal factor ). Given the income found the operational properties especially Ayutthaya Provincial Police. Police Investigators have level of knowledge ability in practice as well. 
                 The result 2.) To study the factors that affect the performance of the Police Investigation Department job. Found that the performance (External factors) and performance (Internal factors). An affect the performance of Ayutthaya Provincial Police investigation. Statistically significant. 01.

Author Biography

สมชาย เจริญสุข

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
เจริญสุข, สมชาย. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา; Factors that Affecting the Performance of the Investigating Police Officer under Investigation Ayutthaya. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 150-160, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/75>. Date accessed: 15 dec. 2018.