แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในการบริหารงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี; The Developing of Servant Leadership in the Management of Modern retail Business in Nonthaburi

  • กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ การพัฒนาการบริหาร และประสิทธิภาพการบริหารงาน 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในการบริหารงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในการบริหารงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้จัดการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์รายละเอียดทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรผล ที่มีความสัมพันธ์ตามข้อสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะห์ Path analysis สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson correlation) Exploratory Factor Analysis
             ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้มีระดับความคิดเห็นมากด้านการรับฟังผู้อื่น รองลงมาประสิทธิภาพการบริหารงานมีระดับความคิดเห็นมากด้านสถานภาพการบริหารงาน และการพัฒนาการบริหารมีระดับความคิดเห็นปานกลางด้านการเรียนรู้
             ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการบริหาร ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการพัฒนาการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
              ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในการบริหารงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 1)ด้านการมุ่งมั่นพัฒนาบุคคล 2) ด้านการมีความรู้สึกร่วม 3) ด้านการสร้างชุมชน 4) ด้านการรับผิดชอบดูแล 5) ด้านการสร้างกระบวนทัศน์ 6) ด้านการรับฟังผู้อื่น 7) ด้านการตระหนักรู้ 8) ด้านการมองการณ์ไกล 9) ด้านการโน้มน้าวใจ 10) ด้านการเยียวยารักษา
              ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลในการสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ


             The purpose of this research was to study 1) studies the servant leadership. Management Development and performance management, 2) to study the relationships that have developed guidelines servant leadership in the management of modern retail business. Nonthaburi 3) to study the development of servant leadership in the management of modern retail business. Nonthaburi This research combines traditional quantitative research. (Quantitative research) and research (Qualitative research) are used to store data from a sample survey include employees who work in the modern retail business. The jobs of 400 people, and interview managers in the modern retail business. In Nonthaburi province, 10 people were analyzed by the computer program is finished. Descriptive statistics (Descriptive Statistics) Detailed analysis of the independent variables. Variable insertion variant that is associated assumptions are based on the research. Path analysis by analyzing the correlation, Pearson (Pearson correlation) Exploratory Factor Analysis.
           The research aimed to find one that servant leadership has a greater extent. To listen to the others Minor performance management reviews the level of the state administration. And the development, management reviews the level of moderately learned. The research found that the 2nd servant leadership is associated with the development, manage¬ment. Servant leadership is related to the performance of the administration. And the development of a more efficient management of statistical significance. 01.
          The research objective 3 found elements confirmed to the development of leadership servant in the administration of the modern retail business in Nonthaburi province, consisting of: 1) a commitment to personal development, 2) having common sense. 3) building a community, 4), the responsible 5) creating a paradigm 6) to listen to others 7) the realization 8) the forward-looking shot. 9) the persuasive 10) the healing process.
          Qualitative data obtained from the interviews is to support quantitative data.

Author Biography

กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Published
2018-02-23
How to Cite
เมฆีวราพันธุ์, กันยาวีร์. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในการบริหารงานของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี; The Developing of Servant Leadership in the Management of Modern retail Business in Nonthaburi. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 161-172, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/76>. Date accessed: 15 dec. 2018.