การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชน; An Analysis of the Relationship of Knowledge Management in the Factors Contributing to the Success of Community Enterprise Management

  • จิตรลดา เพลิดพริ้ง

Abstract

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของประเทศไทย อันดับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555-2558 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 169 แห่ง ที่กำหนดโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan ที่ค่าความเชื่อมั่นระดับ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
              ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P = .000, r = .759) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของความสัมพันธ์พบว่า การจัดการความรู้ทั้ง 6 กระบวนการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความรู้หรือภูมิปัญญามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนในความสัมพันธ์อันดับสองมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ปัจจัยด้านคนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการกำหนดความต้องการความรู้และการกระจายความรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบและติดตามความรู้ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการสร้างและการจัดหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการใช้ความรู้ สำหรับความสัมพันธ์อันดับสุดท้ายพบว่า การจัดการความรู้ด้านการสร้างและการจัดหาความรู้ การตรวจสอบและติดตามความรู้ สัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กร/ชุมชน น้อยที่สุด การกระจายความรู้กับการใช้ความรู้ สัมพันธ์กับภาวะผู้นำน้อยที่สุด การกำหนดความต้องการความรู้กับการจัดเก็บความรู้ สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ตราสินค้าน้อยที่สุด
            ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชน ที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลดีเด่น ดังนั้น หากวิสาหกิจชุมชนอีกจำนวนมากได้รับการส่งเสริมให้นำเอาการจัดการความรู้และมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ น่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นได้เป็นอย่างมาก


            This research aims to investigate into knowledge management and factors contributing to a successful community enterprise’s management. Quantitative research method was employed. Data were collected through questionnaires which were distributed to the study samples an excellent community enterprise which was honored with the first rank reward from 2012 – 2015 along with other designated 169 community enterprises. Such sample size was determined by using Krejcie and Morgan approach of which result show reliability value at 0.05. Data were analyzed using descriptive statistics while hypothesis of the study was tested through correlation analysis using Pearson Correlation Coefficient.
            Findings show that knowledge management is correlated to successful community enterprise management with significant value at 0.01 (P = .000, r = .759). When looking into details of such correlation, it was found that all six steps concerning knowledge management is predominantly related to factors regarding knowledge or wisdom followed by two different correlations which are ‘personnel correlating to knowledge identification and knowledge distribution’ and ‘brand image correlating to knowledge auditing and monitoring’. In light of factors regarding information technology and communications, it was found that such is correlated to the knowledge creation and acquisition, knowledge storage, and knowledge utilization. The least significant types of correlation are ‘knowledge management in knowledge creation and acquisition’ and ‘knowledge auditing and monitoring’ which least affected organization/ community’s culture as well as knowledge distribution and knowledge utilization which also pose least influence to leadership with the enterprises. Another less significant type of correlation is between knowledge identification and knowledge storage and brand image.
            The results denote the importance of the study on correlation between knowledge management and factors contributing to the success of community enterprises—one of the enterprises is an enterprise which was presented with honorable reward as excellent example. Therefore, if more community enterprises are being supported to adopt and use knowledge management which can lead to success, development will certainly be brought into those enterprises in Thailand.

Author Biography

จิตรลดา เพลิดพริ้ง

อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Published
2018-02-23
How to Cite
เพลิดพริ้ง, จิตรลดา. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชน; An Analysis of the Relationship of Knowledge Management in the Factors Contributing to the Success of Community Enterprise Management. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 173-185, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/77>. Date accessed: 15 dec. 2018.