ความชอบธรรมในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550

Rationality in the disfranchisement. According to Act Constitution regarding the election. And the acquisition of the Senate, 2550

  • ปริญญา ศรีเกตุ

Abstract

                 การศึกษาเรื่อง “ความชอบธรรมในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง วุฒิสภา พ.ศ. 2550”นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบัญญัติ ของกฎหมายในเรื่องของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิก พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้มีการกระทำหลายกรณีที่เป็นเหตุให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และมีการกำหนดองค์กรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิในการสมัครรับการเลือกตั้งหลายองค์กรด้วยกัน นั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงไรและควรหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประการใด
                วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Docu¬mentary Research ) คือเป็นการค้นคว้า ข้อมูลจาก ตำรา ตัวบทกฎหมาย บทความ เอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทั้งของไทยและต่างประเทศ
               จากการศึกษาพบว่าหลักกฎหมายที่ใช้ในการเพิกถอนสิทธิของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้กำหนดถึงการกระทำที่เป็นเหตุให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นมีจำนวนมากเกินไป ทำให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องถูกตัดสิทธิในการที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งองค์กรที่มีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นก็มีถึงสององค์กร ทำให้เกิดการใช้อำนาจเพิกถอนซ้ำซ้อนกันระหว่างองค์กรตุลาการและองค์กรคณะกรรมการการเลือกตั้ง
               ข้อเสนอแนะ สำหรับข้อเสนอแนะในเรื่องนี้นั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องของการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยให้การกระทำที่มีผลทำให้การแสดงเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นที่มีผลทำให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกระทำในกรณีอื่นๆก็เพียงให้ผู้กระทำความผิดรับโทษทางอาญาเท่านั้น ส่วนองค์กรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ควรเป็นองค์กรตุลาการเท่านั้นโดยให้องค์กรคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและส่งเรื่องให้องค์กรตุลาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อไป


              The purpose of this study is to investigate the law concerning the determination of compen¬sation for the infringement of copyright, patent and trademark used at present time as to decide whether it is appropriate for the application account of profits, punitive damages and compensation of intellectual property infringement. Furthermore, the second purpose is to consider what amend¬ments or improvements should be, in order to apply the law to alleviate the damages caused by infringement genuinely and effectively.
              The qualitative research and documentary research are used in this study. The methodology is by searching for the information from textbooks, articles, materials of law training courses including the judgement of Thai’s and foreign courts of law concerning the determination of compensation for intellectual property infringement cases. All the information obtained is utilized as guidelines for amendment and improvements of Copy Right Act, Patent Act and Commercial law Article 438 which the court of law uses as the determination of compensation for wrongful acts in infringement of trademarks.
             The research found that the measurements of law used for determining three types of intellectual property infringements are not effective enough to alleviate the damages the copy right owners. If the government can make an amendment and determination improvement of compensation for damages caused by infringement application account of profits and punitive damages in trade Secret Act of the year 2002 for compensation of wrongful acts in intellectual property infringement cases, it will be fair for compensation for the damages of the injured persons who are affected.

Author Biography

ปริญญา ศรีเกตุ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
ศรีเกตุ, ปริญญา. ความชอบธรรมในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 186-195, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/78>. Date accessed: 15 dec. 2018.