พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560; Constitutional Development of the Kingdom of ThailandBE 2560

  • พัฒนรัตน์ พุทธิพรกิตติคูณ, เพชรรัตน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ และคณะ

Abstract

            พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ละฉบับนั้น มีที่มาแตกต่างกันออกไปเช่น มีการใช้รัฐธรรมนูญมานาน ควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เกิดจากการรัฐประหาร เป็นต้น ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


           The development of each Thai constitution has different origins, such as the Long-standing Constitution, Should be updated, Because of the coup, the Constitution of the Kingdom of Thailand is the highest order of the Kingdom of Thailand. Any other law is inconsistent or inconsistent with the Constitution. The constitution is a law that governs the administration of the country. Since 1932, Thailand has had a total of 20 constitutional manifestations of political instability in the country and the current constitution is the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560.

Published
2017-12-28
How to Cite
และคณะ, พัฒนรัตน์ พุทธิพรกิตติคูณ, เพชรรัตน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์. พัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560; Constitutional Development of the Kingdom of ThailandBE 2560. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 217-222, dec. 2017. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/80>. Date accessed: 18 jan. 2018.