ความสามารถของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต้องมี; Essential Ability of Human Resource Development Department

  • พิพัฒน์ ไทรฟัก

Abstract

                บทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมขอบเขตกว้าง อาทิ กิจกรรมด้านการวางแผนอัตรากำลัง การวิจัย การฝึกอบรม การพัฒนาองค์การ การพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สามารถจำแนกความสามารถที่จำเป็นต้องมีของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 14 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ความสามารถในการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถในฐานะนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการจัดฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ความสามารถในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการเป็นนักอำนวยการเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการคิดอย่างผู้ประกอบการ ความสามารถในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดใหม่ ความสามารถในการประเมินผลการฝึกอบรม และความสามารถในการวิเคราะห์ทางการเงิน


               Duties of human resource development broadly cover manpower planning, research, training, organization and career path development, etc. However, the essential ability can be divided into 14 categories, namely; adaptation, system thinking, factors affecting, human resource development control, visionary thinker, on-the-job training arrangement, learning environment creation, clear goal setting, performance improvement, human relations, strategic administrator, entrepre¬neurship, new idea based training, training assessment and financial analysis.

Author Biography

พิพัฒน์ ไทรฟัก

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
ไทรฟัก, พิพัฒน์. ความสามารถของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต้องมี; Essential Ability of Human Resource Development Department. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 214-221, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/81>. Date accessed: 15 dec. 2018.