รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

Participatory Knowledge Management Model at Group 8 of General Education Division in PhraPariyattitham Schools

  • พระประดิษฐ์ อินธิบาล

Abstract

                    รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ในปีการศึกษา 2557 จำนวน จำนวน 38 โรงเรียนเป็นผู้บริหาร 38 รูป และครูอาจารย์ 131 รูป / คนรวมกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 169 รูป / คน ระยะที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 9 คน ระยะที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ(Connoisseurship) จำนวน 20 คน
                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ(Focus Group Discussion )และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.896 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากการข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง
                  ผลการวิจัยพบว่า
                  1. สภาพการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้รองลงมา คือ ด้านการสร้างความรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                  2. รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย 2 ตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์กัน คือ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมใน 5 ด้าน และองค์ประกอบการบริหารจัดการความรู้ใน 5 ด้าน
                  3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด


                  The research entitled, “Participatory Knowledge Management Model at Group 8 ofGeneral Education Division inPhraPariyattitham Schools”, aimed 1) to study the state of the participatory knowledge management at group 8 ofGeneral Education Division inPhraParityattitham Schools, 2) to create the participatory knowledge management model for the group 8 ofGeneral Education Division inPhraPariyattitham schools, and 3) to evaluatethe participatory knowledge management model at group 8 ofGeneral Education Division inPhraPariyattitham schools.


                  The samples used in the first period of this research were 169, i.e.38 administrators, and 131 teachers who were teaching at the group 8 ofGeneral Education Division inPhraPariyattitham Schools in the academic year of 2014. While in the second period of this research, the 9 informants were invited to participate in a focus group discussion. And in last period, the 20 experts were invited to be as the informants forevaluation.


                 The instruments used in this research were the questionnaire, focus group discussion, and the evaluation by the experts. In the quality test, the only items of questionnaire withabove .50 value of the IOC wereacceptable, and in the reliability test, Cronbach’s alpha value wasrated at .896. The statistics used for quantitative data analysis in this research were percentage, mean, and standard deviation. In addition, the content analysis was employed for the qualitative data which were concluded from the experts’ suggestions.


                 The research findings revealed that  1. The state of the participatory knowledge management at group 8 ofGeneral Education Division inPhraParityattitham Schools overall were at high level. Especially, the knowledge search aspect was at the highest level; the knowledge construction aspect was at the lower, and the lowest level was the learning exchange aspect.

  2. The participatory knowledge management model for the group 8 of General Education Division in PhraPariyattitham schools consisted of 2 variables that were relevant to each other, i.e. the 5 participatory factors and the 5 knowledge management factors.

  3. The results of evaluation for the appropriate and possible participatory management model for the group 8 of General Education Division in PhraPariyattitham schools overall were at the highest level, while each aspect was found at the highest level, as well.

Author Biography

พระประดิษฐ์ อินธิบาล

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
อินธิบาล, พระประดิษฐ์. รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1-11, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/82>. Date accessed: 20 feb. 2019.