การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร

Primary Educational Service Area Management under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office

  • พจน์ กาญจนกัณโห ,ทวี วาจาสัตย์

Abstract

                   การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนครที่ได้ทำการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร


                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 245 คน ระยะที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 9 คน ระยะที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จำนวน 20 คน


                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ(Focus Group Discussion ) และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากการข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง


ผลการวิจัย พบว่า  1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ของมาตรฐานที่ 2โดยรวมและรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงไป คือ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ

  2. รูปแบบการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) กลไกการดำเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา 4) การดำเนินการ 5) การประเมินผล 6) เงื่อนไขความสำเร็จ

  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมมีระดับความเหมาะสมของการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีระดับความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับความเหมาะสมของการนำไปใช้มากที่สุดคือหลักการของรูปแบบรองลงไปคือ การประเมินผลด้านที่มีระดับความเหมาะสมของการนำไปใช้ต่ำที่สุดคือวัตถุประสงค์ของรูปแบบด้านที่มีระดับความเป็นไปได้ของการนำไปใช้มากที่สุดคือหลักการของรูปแบบรองลงไปคือ วิธีดำเนินการด้านที่มีระดับความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ต่ำที่สุดคือการประเมินผล


                The research entitled, “Primary Educational Service Area Management under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office,” aimed 1) to study the state of primary educational service area management under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Office, 2) to create the model of primary educational service area management under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office,and 3) to evaluate the model of primary educational service area management under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office.


               The samples used in the first period of this research were 245directors and personnel working forthe three offices of SakonNakhon Primary Educational Service Area. While in the second period of this research, the 9 informants were invited to participate in a focus group discussion. And in last period, the 20 experts were invited to be as the informants for evaluation.


               The instruments used in this research were the questionnaire, focus group discussion, and the evaluation by the experts. In the quality test, the only items of questionnaire with above .50 value of the IOC were acceptable, and in the reliability test, Cronbach’s alpha value was rated at .98. The statistics used for quantitative data analysis in this research were percentage, mean, and standard deviation. In addition, the content analysis was employed for the qualitative data which were concluded from the experts’ suggestions.


The research findings revealed that  1. The state of primary educational service area management under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Officein the second standard, overall were at high level. Especially, the personnel management aspect was at the highest level; then, come to the policy drive to practiceaspect, and the lowest level was the budget management aspect.

  2. The model of primary educational service area management under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office consisted of 6aspects, namely, 1) the model objectives, 2) the model principles, 3) operating mechanism, 4) operation, 5) evaluation, and success condition.

  3. The results of evaluation for the model of primary educational service area management under SakonNakhon Primary Educational Service Area Officeoverall, the implementation appropriateness, were at the highest level, and the implementation possibility were at high level, while each aspect was found that the model principles aspect was at the highest level, then come to the evaluation aspect. On the contrary, the aspects that had the lowest level of implementation appropriateness were model objectives aspect. While the implementation possibility was the model principles aspect, then come to the operation aspect, and the lowest level of implementation possibility belonged to the evaluation aspect.

Author Biography

พจน์ กาญจนกัณโห ,ทวี วาจาสัตย์

*หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
**อาจารย์ที่ปรึกษา

Published
2018-02-23
How to Cite
วาจาสัตย์, พจน์ กาญจนกัณโห ,ทวี. การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 60-69, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/88>. Date accessed: 20 feb. 2019.