การมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร

Participation in Educational management of the Educational Service Area Boards under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office

  • ชาตรี อัคราช

Abstract

                   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษา ของคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษา ของคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 3) เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษา ของคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร


                  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ การศึกษาละ 18 คน รวมประชากรทั้งสิ้น  54 คน ระยะที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 9 คน ระยะที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จำนวน 20 คน


                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง


        ผลการวิจัย พบว่า  1. สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษาของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ รองลงไป คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารทั่วไป

  2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษาของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การ ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของของรูปแบบ 3) กลไกการดำเนินการ 4) การดำเนินการ 5) การประเมินผล 6) เงื่อนไขความสำเร็จ

  3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ บริหารงานการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดสกลนครพบว่า ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ บริหารงานการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด


              The research entitled, “Participation in Educational management of the Educational Service Area Boards under SakonNakhon Primary Educational Service Area Office,” aimed 1) to study the state of participation in educational management of the educational service area boards under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Office, 2) to create the model of participation in educational management of the educational service area boards under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Office,and 3) to evaluate the model of participation in educational management of the educational service area boards under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Office.


             The population used in the first period of this research wasthe 54 educational service area boardsselected fromthe three offices under theSakonNakhon Primary Educational Service Area. In addition, 18 educational service area boards were selected from each office. While in the second period of this research, the 9 informants were invited to participate in a focus group discussion. And in last period, the 20 experts were invited to be as the informants for evaluation.


             The instruments used in this research were the questionnaire, focus group discussion, and the evaluation by the experts. In the quality test, the only items of questionnaire with above  .50 value of the IOC were acceptable, and in the reliability test, Cronbach’s alpha value was rated at .98. The statistics used for quantitative data analysis in this research were percentage, mean, and standard deviation. In addition, the content analysis was employed for the qualitative data which were concluded from the experts’ suggestions.


The research findings revealed that  1. The participatory state of educational service area boards from offices under the SakonNakhon Primary Educational Service Area, overall were at high level. Especially, the budget administration aspect was at the highest level; then, come to the academic affairs aspect, and the lowest level was the general administration aspect.

  2. The model of participation in educational management of the educational service area boards under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Office consisted of 6 aspects, namely, 1) the model objectives, 2) the model principles, 3) operating mechanism, 4) operation, 5) evaluation, and 6) success condition.

  3. The results of possibility and appropriateness evaluation for the model of participation in educational management of the educational service area boards under the SakonNakhon Primary Educational Service Area Office overall were at the highest level. When considering each aspect, it was found that every aspect was considered to be at the highest level.

Author Biography

ชาตรี อัคราช

นักศึกษาปริญญาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
อัคราช, ชาตรี. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 81-88, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/90>. Date accessed: 20 feb. 2019.