การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Results based Management regarding on Effectiveness of Small-sized Schools in Upper Part of Northeast Region of Thailand

  • ธนวิชญ์ แก่นท้าว

Abstract

                การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน3) ประเมินการใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่พัฒนาขึ้น  การวิจัยมี  3  ขั้นตอน  ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่  1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  หลักการ  และศึกษาสภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ขั้นตอนที่  2  สร้างรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  12  คน   และจากการสนทนากลุ่ม  จำนวน  13  คน   ขั้นตอนที่  3  การประเมินรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  12  คน  เกี่ยวกับความเหมาะสม  ความสอดคล้อง  ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถี่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียน   มีการศึกษาในระดับปริญญาโท   และมีประสบการณ์การทำงาน อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี   สภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องมีระบบบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.  2553  ที่ให้กระทรวงกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั้งหมดจำแนกเป็น  4  ด้านคือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป

  2.  ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รูปแบบประกอบด้วย  3  ส่วน คือ องค์ประกอบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  7 ประการ ได้แก่ 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ  2) การกำหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน  3) การจัดทำข้อตกลงเพื่อให้รับรู้ถึงเป้าหมาย   4) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  5)การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง   6) การวัดและการประเมินงาน  และ7)  การให้รางวัลและการยกย่อง   และในการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบต้องผ่านกระบวนการบริหารคุณภาพ  (PDCA) ดังนี้  1) ขั้นการวางแผน  2) ขั้นการดำเนินงาน  3) ขั้นการตรวจสอบ 4 )  จึงเกิดเป็นประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็ก   4  ด้าน  ได้แก่ 1) ประสิทธิด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ประสิทธิผลด้านการบริหารงบประมาณ  3) ประสิทธิผลด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ประสิทธิผลด้านการบริหารงานทั่วไป  ในองค์องค์ประกอบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีปัจจัยสนับสนุนช่วยให้องค์ประกอบประสบผลสำเร็จ  7  ประการ  ดังนี้  1)  ผู้บริหารทุกระดับต้องมีภาวะผู้นำ  2) มีการจัดทำระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 3) ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากร 4) มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5) มีโครงสร้างที่เหมาะสม  6 ) มีวัฒนาธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร  7 ) มีการเพิ่มอำนาจแก่สมาชิก   และในองค์ประกอบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ต้องยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  7  ประการ  ดังนี้  1) ทุกคนมีส่วนร่วม 2)  มีความรับผิดชอบ 3) โปร่งใส  4)เรียบง่าย 5) เรียนรู้จาการปฏิบัติ  6) น้ำไปใช้อย่างกว้างขวาง 7 ) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด

  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยรวมและรายด้านทั้งหมด พบว่า ขั้นตอนการดำเนินงาน มีความเหมาะสม  ความสอดคล้อง  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด                    


          Effectiveness of Small-sized Schools in Upper Part of Northeast Region of Thailand,” aimed 1) to study the state of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand, 2) to create and develop the model of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand, and 3) to evaluate the model of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand. The research process consisted of three steps as follows: the first step was the study of concepts, theories, principles, and state of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand. The second step was the creation and development of results based management model regarding on effectiveness of small-sized schools with the data collected from 12 experts and 13 persons participating in a focus group discussion. The third step was the evaluation of results based management model regarding on effectiveness of small-sized schools with the data collected by questionnaire from 12 experts on the appropriateness, consistency, advantage. 


          The instruments used in this research were the questionnaire, interview form, focus group discussion, and the evaluation by the experts. The statistics used for quantitative data analysis in this research were percentage, mean, frequency, and standard deviation.


The research findings revealed that  1. The state of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand, overall was at high level. Generally, those schools were under the Office of the Basic Education Commission, of which their works were classified into four aspects, namely, academic affairs management, budget management, personnel management, and general management.

  2. The model of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand consisted of three parts: the results based management had seven aspects, namely, 1) organization’s objectives and targets, 2) goal settings and key performance indicators, 3) agreement perceived for targets, 4) information technology system management, 5) continuous improvement, and 6) reward and praise. Every performance had to do through the PDCA process as follows: 1) plan, 2) do, 3) check, and 4) act. These steps would bring the effectiveness to the small-sized schools in four aspects, namely, academic affairs, budget management, personnel management, and general management. There were seven factors supporting the results based management, that is, 1) leadership of all level administrators, 2) information system setting for performance results, 3) giving importance and personnel development, 4) effectiveness of general management, 5) appropriate organization, 6) learning cultured organization, and 7) increasing members’ authority. The results based management must attach to the seven principles as follows: 1) participation for all, 2) accountability, 3) transparency, 4) simplicity, 5) learning by doing, 6) widely implementation, and 7) cost saving and wisely resources utilization.

  3. The evaluation of results based management regarding on effectiveness of small-sized schools in upper part of Northeast region of Thailand, both overall and each aspect was that the performance aspect with the appropriateness, consistency, possibility, and benefit, was at the high level.

Author Biography

ธนวิชญ์ แก่นท้าว

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-02-23
How to Cite
แก่นท้าว, ธนวิชญ์. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 89-100, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/91>. Date accessed: 20 feb. 2019.