การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION OF LEGITIMATE DRAMA MATHANABADHA FOR MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS

  • กฤษณะ ลำทะแย, บุษบา บัวสมบูรณ์

Abstract

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดลองก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) ประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 400 คน ทางโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 30 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 2. แผนการจัดการเรียนรู้บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ชุด  30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 21 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 


ผลการศึกษาพบว่า  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา
    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/83.76 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา อยู่ในระดับมาก


            The purposes of this research were 1) to develop of Computer Assisted Instruction (CAI) on Legitimate Drama Mathanabadha for students in Matthayomsuksa 5 students; 2) to compare the students’ learning achievement before and after using the CAI program; and 3) to investigate the student’s attitudes toward the CAI lesson. This research was an experimental research. One-Group Pretest-Posttest design was used. The sample of this study was thirty secondary students in Matthayom 5 who registered in the second year of the 2016 academic year at Princess Sirindhorn's College. The simple random sampling technique was used in this study. The duration of the experimental research covered 6 hours. The research instruments used in this study were consisted of: 1) the CAI program of Legitimate Drama Mathanabadha; 2) the lesson plans for Legitimate Drama Mathanabadha; 3) the achievement test using the pretest and posttest of CAI program which consists of thirty multiple-choice items with four options per item; and 4) five-point likert scale questionnaires containing 21 questions on the students’ attitudes toward the CAI. The data obtained was analyzed using means the standard deviation and t-test dependent.


The results were as follows:  1. The efficiency score of the CAI program of Legitimate Drama Mathanabadha was 80.00/83.76;

  2. The students’ achievement after using the CAI lessons was significantly higher at the level of .01;

  3. The students’ attitudes toward CAI program were highly positive.

Author Biography

กฤษณะ ลำทะแย, บุษบา บัวสมบูรณ์

*นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
**อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Published
2018-02-23
How to Cite
บุษบา บัวสมบูรณ์, กฤษณะ ลำทะแย,. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 121-132, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/94>. Date accessed: 24 july 2019.