สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาสี ทำความดีเพื่อน้อง (3 ธ.ค. 2566)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏดนตรี(ลิเก) พื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก (2 ธ.ค. 2566)
โครงการบริการวิชาการการเสวนาบรรยายประวัติการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสวรรคโลก (2 ธ.ค. 2566)
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา (28 พ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 6/2566 (22 พ.ย. 2566)
ร่วมงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระมหาบูรพกษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประ (22 พ.ย. 2566)
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (21 พ.ย. 2566)
โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ พลเมืองดิจิทัล และวิกฤตปัญหาภัยออนไลน์ digital Citizenship vs Online dis (19 พ.ย. 2566)
โครงการมหกรรมแปซิฟิคเพื่อความยั่งยืน Pacific Sustainability Expo (18 พ.ย. 2566)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านต๊ำ (16 พ.ย. 2566)
สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหัวข้อ โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (9 พ.ย. 2566)
ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดการความปลอดภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ (5 ต.ค. 2566)
การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (29 ก.ย. 2566)
เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการอบรม Idea Hacks YOUNG PHAYAO (29 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (22 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (18 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (18 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (13 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐป (13 ก.ย. 2566)
การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศว (11 ก.ย. 2566)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-4515158
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.เมธาวี ส่องแสง (สำนักประกันคุณภาพ) 094-8582656
 • อ.สุพรรษา นวลสาย (การเงิน) 083-2545031
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 083-2543514 , 083-2545755
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com