งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
    
 1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังภายในเรือนจำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต่อบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 6. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารของ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ ลาน้อย อําเภอแมลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 9. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล ขุนแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 11. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที ในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
 12. ความคิดเห็นของญาติที่มีต่อการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงเรือนจํา จังหวัดพะเยา
 13. ความคาดหวังของผู้ต้องขังก่อนการฝึกอบรมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในเรือนจําจังหวัดพะเยา
 14. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา
 15. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 16. การศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร
 17. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 18. การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 19. การบริหารงานวิชาการของครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
 20. ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา
 21. บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษากรณีอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 22. ความพึงพอใจของผู้ต้องขังต่ออาชีพตัดผมกรณีเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 23. การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของที่บุคลากรปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา
 24. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักปลอดสาร บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 25. ความพึงพอในในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
 26. การศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา จังหวัดพะเยา
 27. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา
 28. การศึกษาสภาพความผูกพันต่อองค์กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา
 29. การบริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกโกโกเ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 30. การจัดการกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 31. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาของกลุ่มธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงตำบลวสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
 32. การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาของผู้ปกครองนักเรียน
 33. การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัวจำกัด ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 34. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครกู้ภัยเอกชนในเขตอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา
 35. ความดพึงพอใจของผู้บริโภคร้านกาแฟมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา
 36. ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการบริการของสหกรณ์พาน จำกัด
 37. ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
 38. ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 39. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 40. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองพาน
 41. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา
 42. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเสริมสวยในอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา
 43. การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดสปาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
 44. การตัดสินใจเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา