หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนระดับปริญญาโท 

    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรอง มาตรฐานการศึกษาจาก สกอ. หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ 2 หรือ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสถาบัน เป็นผู้พิจารณาโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา
 
  หลักฐานการสมัคร
 • ใบสมัคร (download) หรือ ลงทะเบียน Online
 • ใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน(ตัวจริง)
 • สำเนาใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • อื่นๆ เช่น ใบรับรองความสามารถพิเศษต่างๆ
มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีทุนเรียนดีและทุนนักกีฬา


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com