ระบบศึกษาทางไกล
  หลักสูตรศึกษาทางไกล

ระดับปริญญาตรี (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (B.P.A : Bachelor of Public Administration)
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A : Bachelor of Business Administration Program)
    คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า (เรียนต่อปริญญาตรี 4 ปี)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (เรียนต่อปริญญาตรี 2 ปี)
 • มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
B.P.A

ผลิตบัณฑิตที่มี มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถและทักษะในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้สู่สังคม อุดมปัญญา สามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ดี อย่างมีดุลยภาพ
B.B.A

มุ่งพัฒนานักศึกษาด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถและทักษะในด้านบริหารธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้สู่สังคมอุดมปัญญา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการเป็นนักบริหารธุรกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ดี อย่างมีดุลยภาพ

ระดับปริญญาโท (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    (M.B.A : Master of Business Administration Program in Business Administration)
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Pol.Sc : Master of Political Science Program)
    คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สกอ. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ 2 หรือ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของสถาบัน เป็นผู้พิจารณาโดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษา
M.P.S

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ สร้างนักวิชาการ นัก บริหารและนักปฏิบัติ ให้มีคุณภาพควบคู่กับความมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงกับบริบทท้องถิ่น ประเทศและสังคมโลก
M.B.A

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ
On line
On line
On line
On line
  หลักฐานการสมัคร (ปริญญาตรี)
 • ใบสมัคร
 • ใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน(ตัวจริง)
 • สำเนาใบ รบ.หรือใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • อื่นๆ เช่น ผลสอบคะแนนสอบ GAT , ใบรับรองความสามารถพิเศษ
มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีทุนเรียนดีและทุนนักกีฬา
  หลักฐานการสมัคร (ปริญญาโท)
 • ใบสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,000 บาท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com