ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (14 ธ.ค. 2561)

     จัดการแห่งแปซิฟิค จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ชมพู) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เหลือง) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ม่วง) หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจวิศวกรรม (เขียว) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ( น้ำเงิน) หลักสูตร ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฟ้า) หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา (แดง) และหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ส้มแดง) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และความสามัคคี ณ ลานเอนกประสงค์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 649


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com