สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการและพัฒนาองค์การ (30 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ Unicorn-University connected (26 พ.ค. 2566)
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี (28 เม.ย. 2566)
โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนต์(หลวงพี่แจ๊ส 4G) (13 มี.ค. 2566)
โครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (13 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (3 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมโครงการ FIN ARCHITECH สถาปนิกทางการเงิน (21 ก.พ. 2566)
ค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (18 ก.พ. 2566)
นักศึกษามหาบัณฑิตทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.พ. 2566)
นักศึกษามหาบัณฑิตรับฟังบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (17 ก.พ. 2566)
ทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.พ. 2566)
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม กับ การพัฒนาองค์กร (13 ก.พ. 2566)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 (14 ม.ค. 2566)
โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (13 ม.ค. 2566)
พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ บัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564 (19 ธ.ค. 2565)
ผังการจราจรวันพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปี พ.ศ. 2565 (16 ธ.ค. 2565)
เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 ธ.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา บัณฑิต แต้มสี เติมฝัน ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง (27 พ.ย. 2565)
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป (27 พ.ย. 2565)
โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ (27 พ.ย. 2565)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.จิรญา มีมานะ (สำนักประกันคุณภาพ) 061-9460659
 • อ.สุพรรษา นวลสาย (การเงิน) 095-2398982
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 097-1340362
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com