สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท (13 ส.ค. 2565)
วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 8 ปี (13 ส.ค. 2565)
ครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TQF และ การจัดการเรียนการสอนในยุคหลังโควิด-19 (The Next normal) (6 ส.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง" (1 ส.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่" (30 ก.ค. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การดับเพลิงเบื้องต้น" (30 ก.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "ร่วมใจปลูกป่า" (23 ก.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตลื้อ" (23 ก.ค. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การค้าระหว่างประเทศ" (23 ก.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ถวายเทียนเข้าพรรษา" (13 ก.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา"พัฒนาชุมชนกำแพงงาม (10 ก.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว (Songkran festival)" (9 ก.ค. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การเป็นพลเมืองที่ดี ในวิถีระบอบประชาธิปไตย" (9 ก.ค. 2565)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "เสวียนรักษ์โลกลดขยะอินทรีย์" (3 ก.ค. 2565)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "สืบสาน วัฒนธรรม พื้นถิ่นจังหวัด พิษณุโลก" (2 ก.ค. 2565)
โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" (2 ก.ค. 2565)
โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานธุรกิจ (28 มิ.ย. 2565)
รศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์และคณาจารย์ นำถวายเงินทำบุญ 1,000,000 บาท (21 มิ.ย. 2565)
โครงการวาดภาพมงคล ลายคำ น้ำแต้ม (30 พ.ค. 2565)
โครงการพาเด็กเข้าวัด (23 พ.ค. 2565)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.จิรญา มีมานะ (สำนักประกันคุณภาพ) 063-6622759
 • อ.สมศรี โปแซะ (การเงิน) 062-9375615
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 097-1340362
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com