วารสารวิชาการ     
   
วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN 2586-8462


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
  บทความวิจัย
 1.     สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ในโรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพรผุสดี
      ศรีสัมพันธ์ และ ดร.สุพจน์ พันธนียะ
 2.     การถอดบทเรียนของพนักงานแผนกแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมบูติคที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดเชียงราย
      สุพจน์ ปงคำเฟย , ศิริศักดิ์ ถมปลิก และนพดล ไชยวัง
 3.     การศึกษาจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตตากฟ้า-ตาคลี
      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์

      เฉลิมพร ติยะกว้า และเสวียน เจนเขว้า
 4.     มโนทัศน์บางประการเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจสู่สถานศึกษาในยุค Thailand 4.0
      สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์, สุนีย์ ยังสว่าง และกัสมา กุลสันติพงศ์
 5.     การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจร้านหนังสือในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
      อิศรา กองคำ , ขจร มีสัตย์ และสามารถ ชื่นเมือง
 6.     ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจจักสานผักตกชวาบ้านสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
      สุภัสรา บุญเรือง , ธาดา สมานิ , ปิยพงษ์ กอบบัญฑิตและ นิตยา วงศ์ยศ
 7.     การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ปีการศึกษา 2558
      ดร.เสวียน เจนเขว้า , เพชรา ศรีคำภา , เพ็ญรุ่ง แป้งใส , กิตติศักดิ์ คงพูน และนนทนันท์ แย้งวงษ์
 8.     ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาล เมืองพะเยา
      อนุสรา คมกล้า , มารุต คุปฏิพัทธ์นุกุล และ ปิติ ถนัดกิจ
 9.     การสนทนากลุ่มออนไลน์ : ทางเลือกใหม่สำหรับการวิจัยในยุคไทยแลนด์ 4.0
      วรนน คุณดิลกกมล , นิตยา วงศ์ยศ , เพชรรัตน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ และ กานดา สุขทุม
 10.     การตัดสินใจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
      พีระ พันธุ์งาม , ณัฐวัชต์ บุญภาพ และ ธัญลักษณ์ ครึ่งธิ
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com