วารสารวิชาการ


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

อัตราค่าสมาชิก

     สามัญรายปี (ปีละ 2 ฉบับ) 500 บาท

เจ้าของวารสาร

     สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

     กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความ บทความละ 2 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

การส่งบทความ

- แนวทางการเตรียมต้นฉบับ
- แบบฟอร์มการเสนอบทความ


>>อ่านวารสารทั้งหมด

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items