จุลวัฒฑกะ, สุภาภรณ์, & ประภัสสระ กิตติมโนรม. " ความเข้าใจในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของพนักงานในเครือคุณาลัยกรุ๊ป." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 69-76. Web. 22 May. 2019