พชระเศรณี, . (2018). รูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจของรัฐบาลไทย โดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้า. วารสารวิชาการ, 3(2), 149-162. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/119