และสาริศา เจนเขว้า, . (2018). การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการ, 3(2), 181-193. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/122