โพธิกุล, . (2018). การบริหารจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการ, 4(1), 107-121. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/130