สำเภาทิพย์, ., & ประพิณวงศ์, . (2018). การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs. วารสารวิชาการ, 4(1), 260-278. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/132