สำเภาทิพย์, วิรังรอง, AND ประพิณวงศ์, มาลินี. " การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (29 July 2018)