อินทร์จันทร์, ., ค้าทางชล, ., ยะชัยมา, ., & แจ่มกระจ่าง, . 2018 Jul 26. วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการ. [Online] 4:1