วุฒิโส, ไพฑูรย์. คำสั่งทางปกครอง: ความท้าทายในวิชาชีพพยาบาล. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 298-307, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/156>. Date accessed: 22 may 2019.