ศรีบุตร, วิชชุลดา; จันมา, ชัยวุฒิ; วีรณาณนนท์, เกียรติชัย. การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของนิติบุคคลอาคารชุดในกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 233-246, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/162>. Date accessed: 22 may 2019.