พรไชยยา, . 2018 Jul 27. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะการวิจัย ในชั้นเรียนของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23. วารสารวิชาการ. [Online] 4:1