กลิ่นภู่, ., ศิริบุญญกาล, ., เจตนลิน, ., & บุสบง, . (2018). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ, 4(1), 279-285. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/192