สนสกุล, หทัยรัตน์, AND จันทรศร, วรเดช. " การนำพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) ไปสู่การปฏิบัติ" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 2 (20 January 2019)