Chatviriyawong, R., & Chattiwat, W. 2019 Jan 21. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านด้วยการสอน แบบเน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่านเชิงกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคสแคมเปอร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารวิชาการ. [Online] 4:2