Chatviriyawong, Richavee, & Wisa Chattiwat. " การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านด้วยการสอน แบบเน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่านเชิงกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคสแคมเปอร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง." วารสารวิชาการ [Online], 4.2 (2018): 144-158. Web. 24 Jul. 2019