ร้อยพิลา, วิชสุดา et al. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 77-82, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/22>. Date accessed: 22 may 2019.