ร้อยพิลา, วิชสุดา, สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์, ภาณุพงศ์ ศิริ, & นิรัตน์ เพชรรัตน์. " ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 77-82. Web. 22 May. 2019