สุชัยยะ, . 2019 Jan 23. ภาวะผู้นำขององค์กร นวัตกรรมการจัดการและความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศในประเทศไทย. วารสารวิชาการ. [Online] 4:2