อุปรี, . (2018). รูปแบบนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3. วารสารวิชาการ, 3(2), 70-80. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/89