การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์

Learning Organization Strategy Development : Rajabhat University; Rattanakosin Group

  • จันทนา อุดม, วุฒิพล สกลเกียรติ และคณะ

Abstract

            การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา ของสังคมไทย กระบวนวิธีการศึกษาให้ความสำคัญกับการ วิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยการยกระดับการเรียนรู้ ขององค์กร เป้าหมายการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกลไก ทางความคิดในการยกระดับการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 กลุ่ม เป้าหมายการศึกษาได้กำหนดเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กระบวนวิธีการศึกษาให้ความสำคัญกับ การศึกษาประเด็นช่องว่างการเรียนรู้กับการยกระดับการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สภาพการณ์การบริหาร จัดการในปัจจุบันกับทิศทางการพัฒนาองค์กรในอนาคต ขององค์กร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การพัฒนา ยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารควรให้ความ สำคัญกับองค์ประกอบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมในอนาคต อาทิ การ พัฒนาค่านิยม อัตลักษณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับปัจจัยการเรียนรู้ที่สามารถลดช่องว่างและพัฒนา เป็นวัตกรรมการเรียนรู้องค์กร ด้วยการเป็นหุ้นส่วน และเชื่อมโยงกับ หน่วยงานอื่นๆ ของสังคม


          Abstract:
         This research aims to develop the learning organization strategy of the Thailand Higher Education Institution (HEI). Grounded on the key conceptual ideas on key components and important learning factors, the learning strategy was develop as a learning mechanism for the organization in moving towards the 21st century development. By using Rajabhat University Rattanakosin Group; Thailand, as a unit of study, the study method is designed to analyze the organization’s learning gaps under the present situations and the need of organization on the future key important learning factors. The study’s results stated that, under the social dynamic of change the organization learning strategy should be concentrated on organization values with their core identities creations. Specially, in order to reduce their learning gaps, they need to co-evolve their key innovative learning disciplines with other organizations and social key related agencies.

Author Biography

จันทนา อุดม, วุฒิพล สกลเกียรติ และคณะ

*นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค????าแหง
**(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
***(รองศาสตราจารย์) คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Published
2018-02-24
How to Cite
และคณะ, จันทนา อุดม, วุฒิพล สกลเกียรติ. การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 204-212, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/124>. Date accessed: 20 feb. 2019.