จาก CSR ถึง CSV: แนวคิดว่าด้วยการทำประโยชน์แก่สังคมของภาคธุรกิจ

(From CSR to CSR: Approaches to Sacriice for Social Beneits of the Business Sector)

  • สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, สุจิตรา สามัคคีธรรม

Abstract

                แนวคิดการทำประโยชน์แก่สังคมขององค์การ ธุรกิจได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนับจากทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม การทำประโยชน์เพื่อสังคม มีหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งแนวคิดว่าด้วยความรับผิดชอบ ทางสังคมขององค์การ (CSR) และแนวคิดว่าด้วยการสร้าง มูลค่าร่วม (CSV) บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการ ศึกษาถึงแนวคิด CSR และ CSV โดยทำการวิเคราะห์ ถึงลักษณะของความคิดเชิงปทัสฐานและเปรียบเทียบข้อได้ เปรียบระหว่างสองแนวคิดดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าการ ทำประโยชน์เพื่อสังคมทุกๆ รูปแบบต่างสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ ซึ่งขึ้นอยู่ กับการตัดสินใจของผู้นำองค์การในการเลือกรูปแบบที่ เหมาะสม ประเภทของธุรกิจ ขนาดขององค์การ งบประมาณ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของแต่ละ องค์การ


              Abstract
              The approaches to making sacriice for social beneits of the business organization have been getting attention extensively since the 1990s. However, there are various forms of sacriice for social beneits, including the approach to corporate social responsibility (CSR) and creating shared value (CSV). This article aims to study the approaches to CSR and CSV through analyzing their characteristics of normative thinking and comparison of advantages. The study found that every forms of sacriice for social beneits can be applied for business and industrial organizations, depending on organizational leaders’ decision makings in selection of an appropriate form, types of business, budget, and internal as well as external environments of each organization. 

Author Biography

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, สุจิตรา สามัคคีธรรม

*รองศาสตราจารย์ ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร

Published
2018-02-24
How to Cite
สุจิตรา สามัคคีธรรม, สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,. จาก CSR ถึง CSV: แนวคิดว่าด้วยการทำประโยชน์แก่สังคมของภาคธุรกิจ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 219-236, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/126>. Date accessed: 20 feb. 2019.