วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Lifestyle Community : A case study of Prasang self-help settlement Suratthani province.

  • บรรเลง อินทร์จันทร์ นักวิชาการอิสระ
  • สุชาติ ค้าทางชล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่ง สถาบันวิทยาการจัดการ
  • ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา อาจารย์พิเศษ โครงการสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Abstract

บทคัดย่อ


                       การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งชุมชนของนิคมสร้างตนเองพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2)วิถีชีวิตชุมชน และรายละเอียดการประกอบอาชีพของราษฎรในชุมชนนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  3) รับทราบข้อเสนอแนะความต้องการของราษฎรในพื้นที่  เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาชุมชน  ของนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   ประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ปกครอง  เจ้าพนักงานและพนักงานของนิคมสร้างตนเองพระแสง    บุคลากรของหน่วยงานราชการ-สหกรณ์  และสมาชิกในชุมชนนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวม 30  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การพบปะพูดคุย  การสนทนา  การสังเกตปรากฏการณ์ในชุมชนแบบไม่มีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการศึกษา พบว่า  1. นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  เป็นพื้นที่สีแดง มีการต่อสู้ระหว่างผู้ก่อการร้ายและเจ้าหน้าที่ของ

  2. วิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ราษฎรประกอบอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพหลัก  รองลงมาเป็นอาชีพการทำสวนยางพารา  และอาชีพรับจ้างทั่วไป 

  3. ข้อเสนอแนะของชุมชนมีความต้องการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบางลอ เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน การพัฒนาถนนหนทางภายในนิคมฯเพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด  การพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการนิคมฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกกำลังกายของชุมชน


Abstract


          The purposes  of  this  research  were  to  study : 1)  the history of the establishment of Prasang self-help settlement Suratthani province.  2) the way of life and the detailed occupation of the people in Prasang self-help settlement Suratthani province.  3) To get feedback needs of the people in the area. On career development Community Development Act of Prasang self-help settlement Suratthani province   Research  methodology A qualitative study   population  or  Keyinformants  was   the settlement. Personnel Agency - Cooperative. And community members of Prasang self-help settlement Suratthani province 30 peoples. The research  instruments  were  conducted by discussion, dialogue, observation without participation in the community. Depth interviews And the study of relevant documents. And documents from various agencies in the area  The  data  were  analyzed  by  content  analysis  were describes the phenomenon of Prasang self-help settlement Suratthani province.


          The results  were  as  follows:  1. indicate that the settlement was established under the project area to ensure stability in the communist infiltration of terrorists. The Red Zone A battle between militants and government officials

  2. The settlement is the parent parental care. Community life of people employed making palm oil is the main occupation. A minor professional rubber and contractor

  3. The recommendations of the community to develop Banglo Reservoir. To exploit the water resources of the community and a source of protein.  The development of roads within the settlement for easy traveling and transporting produce to market. Development of the area in front of the settlement. A recreation facility Fitness Community


 

Published
2018-07-26
How to Cite
อินทร์จันทร์, บรรเลง et al. วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-9, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/144>. Date accessed: 19 june 2019.