ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพัสดุกระดาษผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายของแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยปริ้น ( ประเทศไทย ) จำกัด

Effective Factors towards Material Management of Thai print (Thailand) Limited Purchasing Division Paper Packaging for Sale

  • วัชราภรณ์ กลิ่นภู่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • พรชุลี มีสีผ่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
  • ทวีจิตร พัฒน์ชนะ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • เกชา ใจดี อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพัสดุกระดาษผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายของแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยปริ้น (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาแก้ไข้การจัดการพัสดุกระดาษผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายของแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยปริ้น
(ประเทศไทย) จำกัด โดยการศึกษาวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการคาดคะเนการจัดหาพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ด้านการพิจารณาต้นทุน ด้านการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการจัดจำหน่ายพัสดุและขนย้าย  วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 20 ปี และไม่มีประสบการณ์ก่อนทำงานในองค์กรอื่นๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพัสดุกระดาษผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายของแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยปริ้น (ประเทศไทย)จำกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ รองลงมาคือ ด้านการคาดคะเนการจัดหาพัสดุ อันดับที่สาม คือ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ อันดับที่สี่ คือ ด้านการจำหน่ายพัสดุและขนย้าย และอันดับสุดท้าย คือ ด้านพิจารณาต้นทุน ตามลำดับ


คำสำคัญ : การจัดการพัสดุกระดาษ ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ แผนกจัดซื้อ


 


ABSTRACT


              The purposes of this study were to study  Effective Factors towards Material Management of Thai print ( Thailand ) Limited Purchasing Division Paper Packaging for Sale. And to lead to develop a fever Management of Thai print ( Thailand ) Limited Purchasing Division Paper Packaging for Sale.
The study can be divided into 5 areas: Quality procurement Cost consideration Storage And the distribution of goods and transport. The research was conducted by collecting data by questionnaire.
The results showed that most respondents were female. Most of them are over 40 years old, most of them have bachelor degree. Most of them have more than 30,000 baht per month. They have more than 20 years working experience and have no prior experience working in other organizations. Effective Factors towards Material Management of Thai print ( Thailand ) Limited Purchasing Division Paper Packaging for Sale. The overall level is very high. When classified according to each aspect. The first is the quality of procurement, followed by the third, the fourth, the fourth, the fourth, the fourth, the fourth And the last one is the cost factor, respectively.


Keyword: Effective Factors Material Management  Purchasing Division Paper Packaging

Published
2018-07-28
How to Cite
กลิ่นภู่, วัชราภรณ์ et al. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพัสดุกระดาษผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายของแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยปริ้น ( ประเทศไทย ) จำกัด. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 191-203, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/147>. Date accessed: 19 june 2019.