ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข

The Needs of using Information Technology for Administration of Personnel in Thongsook College

  • ปริญญา แวน ฮีล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
  • อภิชาติ ศิริบุญญกาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
  • บำรุง ตั้งสง่า อาจารย์ประจำหลัก สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 3-6 ปี และดำรงตำแหน่งในปัจจุบันเป็นอาจารย์ และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าบุคลากรมีความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุม ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร พบว่ามีการนำระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางานและการพัฒนาตนเอง ด้านการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ พบว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าสถาบันมีการนำเอาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบทะเบียนนักศึกษา


ABSTRACT
The purposes of this study were to study the needs of using information technology for administration of personnel in Thongsook College. The results revealed that the majority of respondents were female, aged among 40-49 years old, got Master degree, working experience among 3-6 years and were teachers. The needs of using information technology for administration of personnel in Thongsook College was in high level for overall. For considering each aspect, the aspect of budget administration was at the first sequence and in high level and found that the respondents needs of using information technology for Monitoring, Controlling and Evaluating of budget administration. The second was the aspect of personnel administration and found that the respondents needs of using information technology for information interchange and development of work and personnel. The third was the aspect of materials administration found that materials, computers and accessory were in good condition and the last sequence was the aspect of academic administration and found that the respondents needs of using information technology for personnel administration system, accounting system and student registration system, respectively.

Published
2018-07-28
How to Cite
ฮีล, ปริญญา แวน et al. ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 180-190, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/154>. Date accessed: 19 june 2019.