กลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

STRATEGICS DISTRIBUTION FOR HEALTHY FOOD AND HEALTHY SNACK IN PHAYATHAI AND RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK

  • ณัฐพงศ์ เสถียรไชยกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีน และอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

            การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูป และอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท- ราชเทวีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การทำอาหาร สำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จำแนกตาม คุณลักษณะส่วนบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษาใช้วิธี การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ ในการสำรวจปัจจัยกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและ อาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 อายุ 41 – 45 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41 อาชีพ พนักงาน บริษัทเอกชน จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.50 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร สำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี ในภาพรวม มีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้าน ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจ อยู่ใน ระดับมาก อันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับ มาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม ลูกค้าที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้ และ อาชีพต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และอาหารว่างสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาชีพรับราชการ และพนักงานบริษัทเอกชนไม่สามารถเลือกซื้ออาหาร สำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ในเวลาอันจำกัด เนื่องจากจะต้องรีบเร่งไปทำงาน ส่วนเจ้าของกิจการนักเรียนนักศึกษาหรือแม่บ้าน มีเวลาเลือกซื้ออาหาร สำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หรือจัดทำอาหาร สำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ที่บ้านหรือ ที่ทำงานได้สะดวกกว่าอาชีพดังกล่าวข้างต้น (เยาวนา สุวัตติ. อาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ. วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะ ส่วนบุคคลด้าน อายุและระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน
                 ข้อเสนอแนะผู้บริโภคควรทราบถึงผลดีของ การบริโภคอาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และวัตถุดิบ ที่ใช้ปรุงอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ และผู้บริโภคควรปรุงอาหารด้วยตนเอง จะดีกว่าซื้อตามร้านอาหารภาครัฐและเอกชนควรให้ ความสำคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหารสำเร็จรูป และอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จะช่วยให้คนไทยได้รับ ความรู้และคำแนะนำทีเป็นประโยชน์ต่อการบริโภค อาหารในชีวิตประจำวัน อาหารที่ปลอดภัย และครบ หลักโภชนาการจะทำให้พลเมืองของประเทศมีสุขภาพดี ลดการเบียดเบียนสัตว์แล้ว เป็นการส่งเสริม ให้เกษตรกร ผู้ปลูกผักผลไม้สามารถขายผลผลิต ภายในประเทศได้


Abstract


            To study the factor in deciding to purchase health foods in Phayathai-Ratchathewi province. The purposes of the research are to study and compare the factors in customer’s healthy foods buying decision in Phayathai and Ratchathewi district by personal characteristics using quantitative research method. The data collected by survey research method with the questionnaire from 230 people around the area. Data were analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation, T and F Test and Schaffer’s. In F Test found the statistical significance differences at .05 levels. The most of people who did the questionnaire are female amount 187 (65.38 percentages), 61 people are during 41 – 45 years of age (21.33 percentages), 107 people get income 10,001 – 15,000 baht per month (37.41percentages), 73 people are offices’ employee (25.52 percentage), 133 people graduated Bachelor degree (46.50percentages).The all factors in customer’s healthy foods buying decision in Phayathai and Ratchathewi district had at high level. We can divide by the factors as follow: The first is product had at high level. The second is the channel to the consumers had at high level. The third is cost had at high level. The last is marketing support had at middle level.


             The test of the suppose were found that customer who have different gender, income and occupation have influenced toward customer’s healthy foods buying decisions in Phayathai and Ratchathewi dictrics. The differences are showed the mean stratify at the .05 level. The career civil servants and private companies cannot buy healthy food in a limited time because they have to rush to work. On the other hand, business owner, students and housewives have time to buy healthy food. Or prepare healthy meals at home or work with a professional than above. Yaowana said that the customer’s factors that have different age and graduated have not influenced toward customer’s healthy foods buying decisions in Phayathai and Ratchathewi dictrict.


For Advise, consumers should be aware the benefits of eating healthy. Materials for cooking to avoid toxins that causes health. And consumers should cook their own food, it is better to buy the restaurant. The government and private sector should promote health food consumption to promote good health and reduce consumption of animals, thereby helping to support agricultural sector.


 

Published
2018-07-26
How to Cite
เสถียรไชยกิจ, ณัฐพงศ์. กลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 132-142, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/155>. Date accessed: 19 june 2019.