รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข

Leadership Models Affecting to the Motivation of Personnel Offi f icer’s Performance in Thongsook College

  • ณัฐดนัย ประพันธ์พจน์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข
  • สุนิตา เทศนิยม อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข

Abstract

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยทองสุข เพื่อศึกษา ระดับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยทองสุข และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นำ กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัย ทองสุข ในปัจจัยภาวะผู้นำด้านภาวะผู้นำแบบการ เปลี่ยนแปลง ด้านภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและ ด้านภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย โดยจำแนกตาม ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความสำเร็จของงาน ด้าน การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความ รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรวิทยาลัยทองสุข จำนวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ ศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
        ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปีส่วนมาก สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บริหาร วิทยาลัยทองสุข โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีภาวะ ผู้นำในการปฏิบัติงานลำดับที่หนึ่ง คือ ด้านภาวะผู้นำ แบบการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้นำ ปล่อยตามสบายและอันดับสุดท้าย คือ ด้านภาวะผู้นำ แบบแลกเปลี่ยน ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นำกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยทองสุข พบว่า รูปแบบภาวะผู้นำในภาพรวมส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยทองสุข 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


Abstract


             The objectives of this study were to study the Leadership Models Motivating the Personnel Officers’ Performance in Thongsook College, to study the incentive levels of personnel officers’ performance in Thongsook College, and to study the relationship between leadership models of the executives and the incentive of personnel officers’ performance in Thongsook College. This study covered transformational, transactional, and laissez-faire leadership models. The incentive factors were classified work achievement, recognition, work content, responsibility, and advancement aspects.
             The populations in this study were 170 personnel officers in Thongsook College. The statistical instrument of this research was questionnaire. The analytical statistics consisted of percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient.
             The results revealed that the major respondents were having work duration more than 5 years and less than 8 years, having the background of education over bachelor degree, and having average monthly income more than 25,001 Baht. The overview of the leadership models of the executives was at high level that was consistent with the first objective. The results of each model were firstly in transformational leadership model, then in laissez-faire leadership models, and lastly, in transactional leadership model. The overview of the incentive levels of personnel officers was at high level that was consistent with the second objective. The results of each aspect were firstly in responsibility, advancement and growth, work achievement, recognition, and work content, respectively. The hypothesis testing showed that the leadership models motivated the incentive of personnel officers’ performance in 3 aspects; work achievement aspect, responsibility aspect, and advancement aspect. The results of each leadership model showed that the transformational leadership model motivated the incentive of personnel officers’ performance in 2 aspects; responsibility aspect and advancement aspect, the transactional leadership model motivated the incentive of personnel officers’ performance in work achievement aspect, and lastly, laissez-faire leadership model did not motivate the incentive of personnel officers’ performance in all aspects that were consistent with the third objective.

Published
2018-07-29
How to Cite
ประพันธ์พจน์, ณัฐดนัย; เทศนิยม, สุนิตา. รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 204-217, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/187>. Date accessed: 19 june 2019.