อิทธิพลของช่องทางออนไลน์ ต่อการจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม

The Influence of Online Channels to Convince People to do Cosmetic Surgery

  • ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Abstract

             การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของช่องทางออนไลน์ ต่อการจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการส่งเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักรู้ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม เก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เคยทำและไม่เคยทำศัลยกรรมความงามในจังหวัดที่มีจำนวนศัลยแพทย์ ตกแต่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง แห่งประเทศไทยมากที่สุด 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมจำนวน 525 คน และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศัลยแพทย์ ตกแต่งความงาม 5 ท่าน โดยใช้แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) การวิเคราะห์ จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) และการ วิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ด้วยเฟซบุ๊กช่วยให้ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงามมากที่สุด รองลงไปได้แก่ ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตาแกรม ไลน์ และ เว็ปไซค์ ส่วนการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการแชร์ ข้อมูลเป็นช่องทางที่ทำให้ได้รับข้อมูลการทำศัลยกรรม ความงามโดยไม่ต้องแสวงหา และพบอีกกว่าการโฆษณา โดยผ่านพนักงานขายทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ ทำศัลยกรรมมากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ถึงความมีอิทธิพล โดยรวมสามลำดับแรกของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อ การตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม คือการถ่ายทอด ประสบการณ์ ความสนใจ และความต้องการโดยมีค่า น้ำหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.51 0.45 และ 0.31 ตามลำดับ ส่วนผลการวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะของกลุ่มที่เคย ตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามหกลำดับความสำคัญ คือ ความต้องการทำศัลยกรรมความงาม ความสนใจ การตัดสินใจ การจูงใจด้วยพนักงาน สื่อไลน์ และสื่อ อินสตาแกรม ส่วนคุณลักษณะของกลุ่มที่ไม่เคยทำ ศัลยกรรมความงามสามลำดับความสำคัญ คือ การ โฆษณา การเขียนบล๊อกหรือรีวิว และการลดแลก แจกแถมหรือผ่อนชำระค่าใช้จ่ายโดยมีค่าเซนทรอย ของกลุ่มที่เคยและไม่เคยทำศัลยกรรมความงามเท่ากับ 0.551 และ -0.637 ตามลำดับ


Abstract


                  Research Influence of online channels on motivating consumers to make cosmetic surgery decisions. The purpose is to study online communication channels. Transfer of experience And marketing promotion influences awareness, attention, needs, and decision-making in cosmetic surgery. Data were collected from 525 Thai and American cosmetic surgeons who were members of the Association of Thai Plastic Surgeons, namely Bangkok, Chonburi, Nonthaburi, Phuket and Chiang Mai. Data were collected through in-depth interviews with 5 cosmetic surgeons using the questionnaire. And interviews respectively. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation. Path Analysis (Classification Analysis) (Discriminant Analysis) and Content Analysis. Online communication with Facebook gives you the most information about cosmetic surgery. Secondly, tweets, YouTube, the Internet, and the Internet. The sharing experience is a way to get information about aesthetic surgery without having to seek it. And more than advertising through salespeople, the sample has the most demand for plastic surgery. And when analyzing the overall influence of the first three causes of causal variables on cosmetic surgery decisions. This is the experience, interest and needs, with the weight values of 0.51 0.45 and 0.31, respectively. The analysis of the classification of the group who had decided to make cosmetic surgery six priority. The needs for cosmetic surgery, attention, decision-making, motivation, staff, line media, and anesthetics, and the features of a group that have never performed cosmetic surgery are three priorities: advertising, writing blogs or reviews. And the reduction, redemption, or installment payment, with the centenary value of the group had never and did cosmetic surgery were 0.551 and -0.637, respectively.

Published
2018-07-29
How to Cite
รพีพงษ์พัฒนา, ณัฐฐาภณิตา. อิทธิพลของช่องทางออนไลน์ ต่อการจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจทำศัลยกรรมความงาม. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 231-240, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/188>. Date accessed: 19 june 2019.