การนำพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) ไปสู่การปฏิบัติ

Implementing contents and traffic act drunk drinking into action

  • หทัยรัตน์ สนสกุล
  • วรเดช จันทรศร

Abstract

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมของผู้ขับขี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม ของผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามนโยบายการใช้พระราช บัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จังหวัดปทุมธานีโดย ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง จำนวน 920 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้รถต่อพระราช บัญญัติจราจรทางบก(เมาแล้วขับ) มี 4 รูปแบบ ซึ่งพฤติกรรมตั้งใจไม่ปฏิบัติตามพรบ.และถูกดำเนินคดี พบมากที่สุด รองลงมา ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามพรบ.และ ไม่เคยถูกดำเนินคดี, ตั้งใจปฏิบัติตามพรบ.แต่ถูกดำเนิน คดี และตั้งใจปฏิบัติตามพรบ.อย่างเคร่งครัด ปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถทั้ง 4 รูปแบบ วิเคราะห์ ด้วย Stepwise multiple regression analysis พบว่า 1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และ การสนับสนุนของผู้นำท้องที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ ผู้ใช้รถที่ตั้งใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. การใช้อำนาจ ตัดสินของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถ ที่ตั้งใจปฏิบัติตาม พรบ.แต่ถูกดำเนินคดี 3. มาตรการ, สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ และบทลงโทษของพระราช บัญญัติส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถที่ตั้งใจไม่ปฏิบัติ ตามพรบ. และไม่เคยถูกดำเนินคดี 4.การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่, การสนับสนุนของผู้นำท้องที่, สื่อที่ใช้ในการ รณรงค์ และการใช้อำนาจตัดสินของเจ้าหน้าที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถที่ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามพรบ. แต่ถูกดำเนินคดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) ไปปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และการสนับสนุนของผู้นำท้องที่ มีผลต่อการตั้งใจ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดของผู้ใช้รถ ข้อเสนอแนะเพื่อ ให้ผู้ใช้รถตั้งใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต้องส่งเสริม และพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพียงพอและครอบคลุม รวมทั้ง ผู้นำท้องที่ต้องให้ความร่วมมือและนำนโยบายไปปฏิบัติ ในท้องที่อย่างจริงจัง


Abstract
             This study aim to study driving behavior and factors on driving behavior to implementing contents and traffic act drunk drinking into action, study and find out the way of development and improvement for driving behavior to implementing contents and traffic act drunk drinking into action. The sample was 920 the vehicle users in Pathumthani, selected by accidental random sampling. The tool used in this study was a questionnaire. The statistics used to analyze data including the frequency, percentage, mean and Stepwise multiple regression analysis. The results of this study showed that driving behavior 4 pattern was 1. Unintentional compliance 75.7% 2. Unintentional non-compliance 10.5% 3. Intentional non-compliance 10.5% 4. Intentional compliance 6.2%.The factors on driving behavior to implementing contents and traffic act drunk drinking into action found that country, occupation, media, measure, Leader support. To provided driving behavior 4 pattern the result showed that work of front –line- Implement and leader support was factors on Intentional compliance. A Decision making in competent official was factors on Intentional non- compliance. A Measure, media and legal punishment was factors on unintentional non-compliance. A work of front –line- Implement, leader support, media and decision making in competent official was factors on Unintentional compliance. The suggestion for Intentional compliance was promoted and develop work of front –line- Implement, lean and sufficiency of resources include leader support to implementing contents and traffic act drunk drinking into action seriously 

Author Biographies

หทัยรัตน์ สนสกุล

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร

วรเดช จันทรศร

ศาสตราจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Published
2019-01-20
How to Cite
สนสกุล, หทัยรัตน์; จันทรศร, วรเดช. การนำพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) ไปสู่การปฏิบัติ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 45-58, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/208>. Date accessed: 17 sep. 2019.