การพัฒนาตัวแบบในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของข้าราชการกองทัพเรือไทย

Development Personal Financial Management Model of Government Officials In The Royal Thai Navy

  • พรพระพรหม ธรรมนิตยกุล
  • อุทันรัตน์ เมืองแสน

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างความ มั่นคงทางการเงินของข้าราชการกองทัพเรือไทย 2) เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ สร้างความมั่นคงทางการเงินของข้าราชการกองทัพเรือ ไทย 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของข้าราชการกองทัพเรือไทย เป็นการวิจัยแบบผสม ผสาน (Mixed Methods) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ข้าราชการกองทัพเรือไทย เพื่อศึกษา ปัจจัยคุณลักษณะ ทางสังคมและประชากรศาสตร์ ปัจจัยความรู้พื้นฐานทาง ด้านการเงิน ปัจจัยทัศนคติต่อการเงินส่วนบุคคล ปัจจัย การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมในการจัดการการเงินส่วนบุคคลและความ สำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของข้าราชการ กองทัพเรือไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบ สัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทำการ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการ สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 ราย และเชิงปริมาณด้วย แบบสอบถาม จำนวน 400 ราย ผู้วิจัยใช้สถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห สัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์แบบจำลองสมการ โครงสร้าง ด้วยโปรแกรม LISREL for Windows version 8.80
                ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุทุกปัจจัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการจัดการ เงินส่วนบุคคลและส่งผลทางอ้อมเชิงบวกต่อความ สำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของข้าราชการ กองทัพเรือไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Abstract
                  The objective of the research were 1) To study factors that affecting the Financial wellbeing. of government officials in the Royal Thai Navy. 2) To study the influence of factors that affecting the Financial well-being. of government officials in the Royal Thai Navy. 3) To develop personal financial management model of government officials in The Royal Thai Navy. It is mixed methods collecting data from a group of government officials in The Royal Thai Navy in order to study the Socio-demographic features, Financial knowledge, Attitudes toward money and Sufficiency Economy influencing Personal finance management behavior and Financial well-being of government officials in The Royal Thai Navy. The tool in this research is interview and questionnaires by collecting as qualitative model with in-depth interview method of 10 samples with quantitative question of 400 samples. Researchers use descriptive analysis as the percentage, standard deviation, and mean in terms of Pearson’s analysis of correlation coefficient with LISREL for Windows version 8.80 program. 
                  The result indicated that the cause of all factors influences directly positive to Personal finance management behavior and influences indirectly positive to Financial well-being of government officials in The Royal Thai Navy significantly as the statistical number of 0.01.

Author Biographies

พรพระพรหม ธรรมนิตยกุล

สาขาการจัดการความปลอดภัย คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อุทันรัตน์ เมืองแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Published
2019-01-21
How to Cite
ธรรมนิตยกุล, พรพระพรหม; เมืองแสน, อุทันรัตน์. การพัฒนาตัวแบบในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของข้าราชการกองทัพเรือไทย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 98-119, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/213>. Date accessed: 17 sep. 2019.